Tjänster

Slyröjning i storstäder

Slyröjning i storstäder

I första hand kanske slyröjning är något man mest förknippar med landsbygden. Så behöver dock inte alltid vara fallet. I större städer som Stockholm och Göteborg krävs slyröjning regelbundet på olika platser. Bland annat är det viktigt för att göra trafiken säkrare (arbete vid vägar eller nära tunnelbana), men det är också en tjänst som erbjuds privatpersoner.

Underlättar trafiken

Slyröjning är en viktig del i underhåll av vägar. Slyröjning i Stockholm, där tunnelbana finns, krävs dessutom slyröjning för att hålla områdena kring spåret säkra. Arbetet utförs normalt både med röjsåg och motorsåg. Åker du bil någon gång och ser reflexklädda personer arbeta med verktyg på vägkanterna, är sannolikheten stor att det är just slyröjning de håller på med.

Viktigt för säkerheten

Det ställs höga krav på hur markarbetet intill vägar (och tunnelbanan i Stockholm) ska ske. Olika gränsvärden råder vid olika vägbanor och att dessa följs gör att svenskar kan färdas lite säkrare på vägarna. Till exempel är alldeles för högt gräs ett hinder för vattenavrinning och upptorkning på vägbanorna. En blöt vägbana kan till exempel leda till:

  • Längre bromssträcka (med alla konsekvenser det kan innebära)
  • Större faror om bilister färdas med undermåliga däck
  • Vattenplaning
  • Och en rad andra faror.

När det kommer till just sly är det en bov när det kommer till sikt i kurvor. För mycket sly i kurvorna gör det svårt för bilisterna att se bakom den ordentligt. Är vägen dessutom mörk och blöt bäddar det för höga trafiksäkerhetsrisker. Förutom att försämra sikten i kurvor, kan det också just hindra avrinning och orsaka en blöt vägbana (följt av farorna nämnda i punktform ovan).

Förebyggande arbete görs

När slyröjning görs kring vägar och tunnelbanenät i Stockholm handlar det inte bara om att förbättra situationen för tillfället. Man arbetar även med att förhindra uppkomsten av det så gott det går. Det här innebär att man i praktiken till exempel begränsar rotskott under sensommaren. På så vis ges betydligt mindre sly (och därmed också färre risker) under nästkommande år.

Som nämnt lite längre upp i texten är det inte bara i trafikärenden som slyröjning görs. Boende i Stockholm är särskilt flitiga brukare av rut-avdraget, vilket slyröjning omfattas av. Många – förvisso dock inte bara i Stockholm – anlitar en firma privat för att få sly röjd på sin mark.